Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi yayını olan Journal of Mosaic Research Dergisinin 11. sayısı yayınlandı.

Journal of Mosaic Research

 

Volume 11, 2018

 

Editör: Mustafa Şahin
Yayıncı: 
Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
ISBN No.: 
9771309047003
Basım yılı, yeri: 
2018, İstanbul

JMR, 2009 yılından itibaren EBSCO tarafından tam metin olarak, 2014 yılından itibaren TÜBİTAK - ULAKBİM Sosyal Bilimler veri tabanları tarafından ve 2016 yılından itibaren ise Clarivate Analytics (Thomson Reuters) - Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmaktadır. Makaleler, Crossref'ten alınan DOI numarası ile yayınlanmaktadır. 

İçindekiler

Archaeology / Arkeoloji 

·    Simonetta ANGIOLILLO
A New Mosaic Workshop in South Sardinia?

     Güney Sardunya’dan Yeni Bir Mozaik Atölyesi?

·     Oktay DUMANKAYA
Room and Corridor Mosaics from the Ancient City of Germanicia and its
Iconographic Assessment

     Germanicia Antik Kentine Ait Oda ve Koridor Mozaiği ve İkonografik
Değerlendirmesi

·     Maria de Jesus DURAN KREMER
From the Roman Mosaic to the Portuguese Pavement: Continuity of an
Artistic Expression in Time and Space

     Roma Çağı Mozaiğinden Portekiz Döşemesine: Sanatsal Dışavurumun
Zaman ve Mekân İçerisinde Devamlılığı

 • ·    Mercedes DURÁN PENEDO
  Iconography Related to the Mineral-Medicinal Waters in Hispanic Mosaics
  in Castilla, Aragón and Navarra

 •      Castilla, Aragón ve Navarra'da Yer Alan İspanyol Mozaiklerindeki Mineral-
  Tıbbi Sularla İlgili İkonografi

 • ·    Zaraza FRIEDMAN
  The Boat Depicted in the Yakto Thalassa Mosaics: Is it a Dug-Out?
  Yakto Thalassa Mozaiklerinde Betimlenen Tekne: Bir Kano mu?

 • ·     Amir GORZALCZANY - Baruch ROSEN
  Tethering of Tamed and Domesticated Carnivores in Mosaics from the
  Roman and Byzantine Periods in the Southern Levant

 •      Güney Levant’ta Roma ve Bizans Çağlarında Yularlanmış Olan Ehil ve
  Evcil Etoburların Betimlendiği Mozaikler

 • ·    Lihi HABAS
  Early Byzantine Mosaic Floors of the Church at Ozem, Israel
  Ozem Kilisesi'ndeki Erken Bizans Çağı Mozaik Zeminleri, İsrail

 • ·    Gülgün KÖROĞLU - Emine TOK
  Sinop Balatlar Kazısında Ortaya Çıkarılmaya Başlanan Erken Bizans
  Dönemi Döşeme Mozaikleriyle İlgili İlk Veriler

 •      First Data on the Floor Mosaics of an Early Byzantine Church Being
  Excavated Recently in Sinop Balatlar

 • ·    Filomena LIMÃO
  The “Opusmusiuum - Roman Mosaics in Portugal” Academic Project:
  from Teachers’ Lab to Public

 •      Portekiz'deki “Opusmusiuum- Portekiz'teki Roma Mozaikleri” Akademik
  Projesi: Öğretmenlerin Laboratuvarından Halka

 • ·    Guadalupe LÓPEZ MONTEAGUDO
  New Reading of the Mosaic in Noheda (Cuenca, Spain)
  Noheda’dan Bir Mozaiğin Yeniden İncelenmesi (Cuenca, İspanya)

 • ·    Maria Luz NEIRA JIMÉNEZ
  On the Interpretation of Pothos in a Mosaic from the Antiquities
  Market with the Representation of Pelops and Hippodameia

 •      Antika Müzayedesinden Pelops ve Hippodameia Betimli Bir Mozaikteki
  Pothos’un Yorumlanması Üzerine

 • ·    Elda OMARI
  The Roman Villa of Tirana (Albania) and its Mosaics
  Tiran Roma Villası ve Mozaikleri (Arnavutluk)

 • ·    Ma Paz PÉREZ CHIVITE
  New Documentation Technologies: The “Mosaico de Otoño” of the
  “Casa del Anfiteatro”, Mérida, Spain

 •      Yeni Belgeleme Teknolojileri: “Amfitiyatro Evi’nden Sonbahar
  Mozaiği”, Mérida, İspanya

 • ·    Luigi QUATTROCCHI
  Common Aspects of the Mosaics of Sardinia, North Africa and Iberian
  Peninsula in the Light of Recent Discoveries

 •      Son Araştırmalar Işığında Sardunya, Kuzey Afrika ve İber Yarımadası’nda
  Bulunan Mozaiklerde Görülen Ortak Özellikler

 • ·    M. Pilar SAN NICOLÁS PEDRAZ
  Technical and Artistic Aspects of the Roman Mosaic of Castulo
  (Jaén, Spain)
  Castulo Roma Mozaiğinin Teknik ve Sanatsal Açılardan İncelenmesi
  (Jaén, İspanya)

 • ·    S. Sezin SEZER
  Prusias ad Hypium Akhilleus Mozaiği
  The Achilles Mosaic of Prusias ad Hypium

 • ·    Derya ŞAHİN - Mustafa ŞAHİN
  Roma Mizah Anlayışının Roma Dönemi Mozaiklerine Yansıması
  Reflections of Roman Humour on Roman Mosaics

 • ·    Derya ŞAHİN – Nur Deniz ÜNSAL
  Ontario Kraliyet Müzesi'nde Sergilenen Edessa Kökenli Bir Grup Mozaik
  Pano
  A Group of Edessa Oriented Mosaic Panels Exhibited in Royal Ontario
  Museum

 • ·    Felix TEICHNER - Irene MAÑAS ROMERO
  The Mosaics from Abicada and Boca Do Rio (Portugal) - A New
  Perspective Thirty Years Later

 •      Abicada ve Boca Do Rio (Portekiz) Mozaikleri - Otuz Yıl Sonra Yeni
  Bir Bakış Açısı

 • ·    Ivo TOPALILOV
  On the Eirene Mosaic from Philippopolis, Thrace
  Trakya, Philippopolis Eirene Mozaiği Üzerine

 • ·    Federico UGOLINI
  A New Insight into the Iconography of the Civitas Classis Mosaic at
  Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna
  Ravenna, Sant’Apollinare Nuovo’daki Civitas Classis Mozaiği
  İkonografisi Üzerine Yeni Bir Bakış Açısı

 • ·    Miguel Ángel VALERO TÉVAR
  New Representations of the Myth of Pelops and Hippodamia in Roman
  Mosaic Art
  Roma Mozaik Sanatında Pelops ve Hippodamia Efsanesinin Yeni
  Tasvirleri

 • ·    Sebastián VARGAS VÁZQUEZ
  Cube Designs in Roman Baetica Mosaics
  Roma Çağı Baetica Mozaiklerinde Küp Tasarımları

 • ·    Véronique VASSAL
  Iconographie et relecture d’une mosaïque gallo-romaine à décor multiple
  de Vienne (Narbonnaise)
  Narbonne’dan Çok Dekorlu Bir Gallo-Roma Mozaiği’nin İkonografi ve
  Yeniden Okuma Çalışmaları

 • Modern Mosaic Studies / Modern Mozaik Çalışmaları

 • ·    Hülya VURNAL İKİZGÜL
  The Modernization of Mosaic Art in Turkey
  Türkiye’de Mozaik Sanatın Çağdaşlaşması

 • Book Review / Kitap İncelemesi
  Maja KRAMER
  Los mosaicos de la Plaza de la Encarnación. Roma a Seville, Guadalupe
  López Monteagudo.

 •      David PARRISH
  Corpus of the Mosaics of Albania, Vol. 1, Butrint intramuros, Balkans’
  Mosaic, Marie-Patricia Raynaud - Agron Islami