Bursa Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi yayını olan Journal of Mosaic Research Dergisinin 13. sayısı yayınlandı.

Journal of Mosaic Research

 

Volume 13, 2020

 

Derginin tam sayısı için tıklayınız.

Editör: Mustafa Şahin
Yayıncı: 
Bursa Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
ISBN No.: 
9771309047003
Basım yılı, yeri: 
2020, Bursa

JMR, 2009 yılından itibaren EBSCO tarafından tam metin olarak, 2014 yılından itibaren TÜBİTAK - ULAKBİM Sosyal Bilimler veri tabanları tarafından ve 2016 yılından itibaren ise Clarivate Analytics (Thomson Reuters) - Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmaktadır. Makaleler, Crossref'ten alınan DOI numarası ile yayınlanmaktadır. 

İçindekiler

RESEARCH ARTICLES / ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Archaeology / Arkeoloji 

·    Komait ABDALLAH - Alain DESREUMAUX - Mohamad al-KAID
Nouvelles mosaïques d’Osrhoène découvertes in situ en Syrie du nord
Suriye’nin Kuzeyinde in situ Yeni Osrhoene Mozaikleri

·     Fátima ABRAÇOS - Licínia WRENCH - Cátia MOURÃO
A Study of Three Mosaics Donated to the Archaeological Museum D. Diogo
de Sousa in Braga (Portugal)
Braga’daki (Portekiz) D. Diogo de Sousa Arkeoloji Müzesi’ne Bağışlanan
Üç Mozaik Üzerine Bir Çalışma

·     Işık ADAK ADIBELLİ
Tarsus Roma Hamamı Geç Antik Opus Sectile Döşemesi
The Late Antique Opus Sectile Pavement of Tarsus Roman Bath

·    Elif ALTEN GÜLER - Düzgün TARKAN
The Mosaic Inscriptions of the Cibyran Odeion
Kibyra Odeion’unun Mozaik Yazıtları

·    Dominique Maria DI CARO
The Mosaics of the Castellitto Villa in Ramacca (Catania - Sicily):
Review of Published Data and New Perspectives
Ramacca’daki (Katanya - Sicilya) Castellitto Villası’nın Mozaikleri:
Yayınlanan Verilerin Gözden Geçirilmesi ve Yeni Perspektifler

·    Anne-Marie GUIMIER-SORBETS
Et Dionysos sortit des flots…
Dionysos et la mer sur les mosaïques des salles de réception
Ve Dionysos Dalgalardan Yükseldi…
Kabul Salonlarının Mozaikleri Üzerindeki Dionysos ve Deniz

·    Lihi HABAS
The Mosaic Floors of the Church at Hazor-Ashdod, Israel
İsrail, Hazor-Ashdod Kilisesi’nin Mozaik Zeminleri

·    Luz NEIRA JIMÉNEZ
On the Representation of Ganymede in the Roman Mosaic of the
Loves of Zeus from Astigi (Baetica)
Astigi’den (Baetica) Zeus’un Aşkları Konulu Roma Mozaiğinde
Ganymedes’in Tasviri Üzerine

·    Fatmanur KEY - Filiz İNANAN
İsa’nın Mabede Takdimi Sahnesinin Görsel Anlatım Biçimleri
Üzerine Bir Değerlendirme
An Assessment of the Visual Expression Forms of the Presentation
of Christ in the Temple Scene

·    Delphine LAURITZEN 
La Psyché aux ailes d’ange d’une mosaïque d’Antioche
Antakya’dan Bir Mozaik Üzerinde Melek Kanatlı Psykhe

·    Marina M. S. NUOVO - Silvia PRELL 
The Mosaic that Never Was. Tesserae and Raw Material for an Unlaid
Mosaic Floor in Trimithis (Dakhla Oasis, Egypt)
Asla Yapılmayan Mozaik. Trimithis’te İşlenmemiş Bir Mozaik Zemin için
Hammadde ve Döşeme Taşları (Dakhla Vahası, Mısır)

·    David PARRISH 
The Mosaic with Family Portraits and Mythological Figures in the Villa
Armira near Ivailovgrad, Bulgaria
Ivailovgrad, Bulgaristan Yakınlarındaki Villa Armira’da Aile Portreleri ve
Mitolojik Figürler İçeren Mozaik

·    Bernard PARZYSZ
Le talent discret des mosaïstes antiques. Une étude de cas relative
aux méandres de svastikas
Antik Mozaikçilerin Göze Çarpmayan Yeteneği. Gamalı Haç
Meanderlerine İlişkin Bir Durum Çalışması

·    Ivo TOPALILOV
The Mosaic Pavements in Philippopolis, Thrace, in 6th c. CE. Some
Considerations
Philippopolis, Trakya’daki, İS 6. yüzyıl Mozaik Döşemeleri. Bazı
Düşünceler

·    Véronique VASSAL
La représentation d’Ulysse et de Polyphème dans la mosaïque
romaine. Analyses et comparaisons
Roma Mozaiklerinde Ulysses ve Polyphemus’un Temsili. Analizler
ve Karşılaştırmalar

   

Modern Mosaic Studies / Modern Mozaik Çalışmaları

·    Angela CLARKE 
From Virtue to Power: Explorations in Female Heroism – The
Mosaics of Lilian Broca
Erdem’den Güce: Kadın Kahramanlığı Hakkında Keşifler - Lilian
Broca Mozaikleri

 

Book Review / Kitap İncelemesi
 

      Miguel PESSOA

  •      Corpus of the Roman Mosaics of the Conuentus Bracaraugustanus
    Coordination by Fátima Abraços

    Luigi QUATTROCCHI

  • Mosaicos romanos en el espacio rural: Investigación y puesta en valor, Luz Neira Jiménez (ed.)